Code Club

Beim Code Club handelt et sech em en Aféierungscours an d’Algorithmik an d’Programmatioun.

An enger éischter Phas programméieren d’Schüler kleng Sequenzen vu Videospiller, wéi zum Beispill bei Flappy Bird (Flappy Bird) a benotzen dobäi fäerdeg Programmbléck.

Spéider ginn des Bléck a Programméiersproochen iwwersat, zum Beispill an JavaScript, wat de Schüler erlaabt sech déi Sproochen Schrëtt fir Schrëtt unzeeegenen.

Fir hir Kompetenzen méi wäit auszebauen, kënnen d’Schüler sech dann un ëmmer méi komplexen Programméiermissiounen moossen.

Flappy_Bird_gameplay